Page 1 of 1

raspberry pi 3b+ không hoạt động usb và car mạng

Posted: Fri Aug 24, 2018 2:34 pm
by congnatls
TÔi mới mua raspberry pi model 3b+. tuy nhiên tôi cài hệ điều hành nào cũng hoạt động, tuy nhiên cổng usb và mạng không hoạt động, ai biết xin hướng dẫn giúp tôi cách khắc phục với?