Eben’s keynote at PyCon

On Friday, Eben gave the keynote speech at PyCon. Enjoy!